Greatest Achievements

Name Of The Student Percentage
Deepak Patil 95.45
Swapnil Mondarkar 93.27
Vijay Kawle 93.07
Shradha Patil 92.73
Ashwini Narute 91.27
Mahima Dukare 91.20
Akshay Kharat 90.36
Rohini Dangle 90.25
Aarti Modhve 90.05
Varsh Gore 89.44
Anjali Deshmukh 88.50
Jaya Kawle 88.15
Pooja Gaikwad 88.00
Pratik Radhukar 86.61
Swarali Mokal 86.60
Sunny Sudhakar 86.46
Pramod Landge 85.86
Kiran Jadhav 84.04
Samuel Bhingare 83.62
Madhavi Mail 83.07
Nikita Dhawale 81.80
Amol Kasbe 81.60
Akshay Devkar 80.98
Sonali Jadhav 80.36
Priya Gaikwad 80.36
Megha Yadav 80.39
Abhijeet Ghogare 80.01
Priyanka Kajrolkar 79.89

Many more to come…